Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
%5
İDARE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Ülkü AZRAK

İDARE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

Liste Fiyatı : 40,00 TL
İndirimli Fiyat : 38,00 TL
Kazancınız : 2,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 4,64 TL
9789753534208
609018
İDARE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI
İDARE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI
Der Yayınları
38.00

İDARİ İŞLEMLER Objektif kararname - karşıt işlem - kamu görevlisinin statü değişikliği - seri işlemler - yetkide paralellik kuralı - sebep ve maksat unsuru açısından yapılması gereken inceleme DDY personelinin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili hükümler içeren Genel Düzenleyici işlem - Resmî Gazete'de yayımı gerekli Yönetmelik - Yetki devrinin hukuki koşullar Belediyenin şirkete verdiği talimat etkili bir idari işlemdir - Belediyenin ilgilinin yapmak zorunda olmasına karşın yapmadığı bir işi re'sen icra yoluyla kendisinin yapmasından doğan giderlerin Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu'na göre ilgiliye ödettirilmesi yolunda verdiği kararın niteliği - Belediyenin, sınırları içindeki tarihi mekânları koruma yükümlülüğü Radyo Televizyon Üst Kurulu üyelerinin TBMM Genel Kurulu'nca seçilmelerine ilişkin işlemin bu organın hangi işlevine girdiği konusu - Bu işlevin kaldırılmasının idare hukuku bakımından niteliği İDARENİN SORUMLULUĞU Hukuka aykırı görevlendirme - Hukuka aykırı işlemin uygulanması - idari işlemin uygulanmasından doğan zarar dolayısıyla açılacak tam yargı davasında ön başvurunun gerekip gerekmeyeceği Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yürütülen bayındırlık işi - yol yapımı sırasında ortaya çıkan çevreye zarar verici olay - hizmet kusurundan doğan zararların tazmini zorunluluğu İdarenin kendi personeline karşı kusurlu davranışından doğan sorumluluğu – Hizmet kusuru – İdarenin hareketsizliğinden doğan manevi zararı ödeme yükümlülüğü "İDARENİN SORUMLULUĞU" NA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI ÖRNEKLERİ İMAR HUKUKU imar plânına uygun yapı - Yapı ruhsatının maddi bakımdan ne tür bir işlem niteliği taşıdığı - Plânın iptalinin daha önce verilmiş yapı ruhsatına etkisi - Bağlantılı davaların birlikte açılmasının biçimsel ve usule ilişkin koşulları imar planının düzenleyici işlem karakteri - imar planlarının kesinleşmesi usulü - imar planının sebep ve amaç unsurları - Tören alanı kavramının niteliği- Kamulaştırmanın sebep unsuru İMAR HUKUKUNA İLİŞKiN DANIŞTAY KARARI ÖRNEKLERİ YÜKSEK ÖĞRETİM Rektör atanması usulü - Yükseköğretim Kurulu'nun rektör atanmasına ilişkin hukuki süreçteki rolü - Cumhurbaşkanı'nın atama kararının niteliği - atamanın geri alınması usulü Rektör seçimi sonucunun Cumhurbaşkanı'nca onaylanması - onay işleminin yürürlüğe girmesi - zaman bakımından yetki sorunu - yetki kurallarına uymamanın yaptırımı Üniversite öğretim üyeliği statüsünden çıkma, emeklilik statüsüne girme işlemlerinin ilgilinin kendi isteğiyle yapılmış olması – İlgilinin emeklilik statüsünden öğretim üyeliği statüsüne geçirilme hususundaki isteğinin reddine ilişkin işlemin hukuki niteliği – İdarenin bu konudaki işlemlerinin bağlı yetkiye dayalı olup olmadığı Teknik Üniversitenin yaptığı kayıt işleminin geri alınmasının hukuki koşulları - Hukuka aykırı işlemden kazanılmış hak doğabilip doğamayacağı YÜKSEKÖĞRETİM İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI ÖRNEKLERİ KAMU PERSONELİ Bir iktisadi devlet teşekkülü niteliğindeki Türkiye Kömür işletmeleri Genel Müdürlüğünde genel müdür görevini yapan kişinin ortak (üçlü) kararnameyle görevden alınmasına ilişkin kararının hukuki niteliği - Genel müdürün liyakatinin ölçütü - yürütmeyi durdurma kararlarının niteliği Mülkiye Müfettişliği alımı için yazılı sınavın yanında sözlü sınav yapılmasının gerekip gerekmeyeceği - sözlü sınav yapılacaksa bu sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin doğruluğu ve objektişiğinin denetlenmesinin sağlanması gereği ve yolları Memur sicil raporu - Sübjektif işlem - Takdir yetkisinin objektif değerlendirmeye dayandırılması zorunluluğu - Maksat unsurunun taşıdığı ağırlık - Mahkemenin taraşarın iddialarıyla bağlı olmaksızın “re'sen araştırma ilkesi” doğrultusunda hareket etmek zorunda olması KAMU PERSONELi'NiN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERiNE iLifiKiN DANIfiTAY KARARI ÖRNEKLERi ÖZGÜRLÜKLER – KOLLUK YETKİSİ Yasa dışı örgüt mensubu olma nedeniyle verilen hapis cezasını çektikten sonra tahliye edilen kişinin durumunun genel güvenlikle ilgisi - yurt dışına çıkma yasağının dayandırıldığı hukuki neden - seyahat özgürlüğünün kısıtlanması - içişleri Bakanlığı'nın takdir yetkisi ve bu yetkinin kullanılmasının sınırı Valinin kolluk yetkisi - Sanat özgürlüğü ve sınırları - Anayasal güvence - idarenin takdir yetkisinin sınırları - tiyatro temsillerinin idarece yasaklanmasının yasal nedenleri - Yasak kararının sebep ve maksat unsurlarının incelenmesi Siyasal partinin telefon görüşmelerinin kolluk makamlarınca dinlenmesi - yargıç kararı veya yetkili merciin emri - gizli dinlemenin hukuka uygunluğunun koşulları - zarar verici eylem ÖZGÜRLÜKLERLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI ÖRNEKLERİ İDARİ SÖZLEŞMELER İşletme hakke devir sözleşmesinin hukuki niteliği – Yap-İşlet-Devret modeli sözleşmelerin hukuki niteliği – Danıştayı görüşünün alınması gereği – Sözleşmenin iptali Yap-işlet Sözleşmesi'nin hukukî niteliği - Kamu hizmetine ilişkin sözleşmelerin tabi olduğu maddî idare hukuku ve idari usul hukuku kuralları ve bu sözleşmelerden doğan davaların inceleneceği yargı yeri İDARİ SÖZLŞMELERLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI ÖRNEKLERİ

 

 • Açıklama
  • İDARİ İŞLEMLER Objektif kararname - karşıt işlem - kamu görevlisinin statü değişikliği - seri işlemler - yetkide paralellik kuralı - sebep ve maksat unsuru açısından yapılması gereken inceleme DDY personelinin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili hükümler içeren Genel Düzenleyici işlem - Resmî Gazete'de yayımı gerekli Yönetmelik - Yetki devrinin hukuki koşullar Belediyenin şirkete verdiği talimat etkili bir idari işlemdir - Belediyenin ilgilinin yapmak zorunda olmasına karşın yapmadığı bir işi re'sen icra yoluyla kendisinin yapmasından doğan giderlerin Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu'na göre ilgiliye ödettirilmesi yolunda verdiği kararın niteliği - Belediyenin, sınırları içindeki tarihi mekânları koruma yükümlülüğü Radyo Televizyon Üst Kurulu üyelerinin TBMM Genel Kurulu'nca seçilmelerine ilişkin işlemin bu organın hangi işlevine girdiği konusu - Bu işlevin kaldırılmasının idare hukuku bakımından niteliği İDARENİN SORUMLULUĞU Hukuka aykırı görevlendirme - Hukuka aykırı işlemin uygulanması - idari işlemin uygulanmasından doğan zarar dolayısıyla açılacak tam yargı davasında ön başvurunun gerekip gerekmeyeceği Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yürütülen bayındırlık işi - yol yapımı sırasında ortaya çıkan çevreye zarar verici olay - hizmet kusurundan doğan zararların tazmini zorunluluğu İdarenin kendi personeline karşı kusurlu davranışından doğan sorumluluğu – Hizmet kusuru – İdarenin hareketsizliğinden doğan manevi zararı ödeme yükümlülüğü "İDARENİN SORUMLULUĞU" NA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI ÖRNEKLERİ İMAR HUKUKU imar plânına uygun yapı - Yapı ruhsatının maddi bakımdan ne tür bir işlem niteliği taşıdığı - Plânın iptalinin daha önce verilmiş yapı ruhsatına etkisi - Bağlantılı davaların birlikte açılmasının biçimsel ve usule ilişkin koşulları imar planının düzenleyici işlem karakteri - imar planlarının kesinleşmesi usulü - imar planının sebep ve amaç unsurları - Tören alanı kavramının niteliği- Kamulaştırmanın sebep unsuru İMAR HUKUKUNA İLİŞKiN DANIŞTAY KARARI ÖRNEKLERİ YÜKSEK ÖĞRETİM Rektör atanması usulü - Yükseköğretim Kurulu'nun rektör atanmasına ilişkin hukuki süreçteki rolü - Cumhurbaşkanı'nın atama kararının niteliği - atamanın geri alınması usulü Rektör seçimi sonucunun Cumhurbaşkanı'nca onaylanması - onay işleminin yürürlüğe girmesi - zaman bakımından yetki sorunu - yetki kurallarına uymamanın yaptırımı Üniversite öğretim üyeliği statüsünden çıkma, emeklilik statüsüne girme işlemlerinin ilgilinin kendi isteğiyle yapılmış olması – İlgilinin emeklilik statüsünden öğretim üyeliği statüsüne geçirilme hususundaki isteğinin reddine ilişkin işlemin hukuki niteliği – İdarenin bu konudaki işlemlerinin bağlı yetkiye dayalı olup olmadığı Teknik Üniversitenin yaptığı kayıt işleminin geri alınmasının hukuki koşulları - Hukuka aykırı işlemden kazanılmış hak doğabilip doğamayacağı YÜKSEKÖĞRETİM İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI ÖRNEKLERİ KAMU PERSONELİ Bir iktisadi devlet teşekkülü niteliğindeki Türkiye Kömür işletmeleri Genel Müdürlüğünde genel müdür görevini yapan kişinin ortak (üçlü) kararnameyle görevden alınmasına ilişkin kararının hukuki niteliği - Genel müdürün liyakatinin ölçütü - yürütmeyi durdurma kararlarının niteliği Mülkiye Müfettişliği alımı için yazılı sınavın yanında sözlü sınav yapılmasının gerekip gerekmeyeceği - sözlü sınav yapılacaksa bu sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin doğruluğu ve objektişiğinin denetlenmesinin sağlanması gereği ve yolları Memur sicil raporu - Sübjektif işlem - Takdir yetkisinin objektif değerlendirmeye dayandırılması zorunluluğu - Maksat unsurunun taşıdığı ağırlık - Mahkemenin taraşarın iddialarıyla bağlı olmaksızın “re'sen araştırma ilkesi” doğrultusunda hareket etmek zorunda olması KAMU PERSONELi'NiN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERiNE iLifiKiN DANIfiTAY KARARI ÖRNEKLERi ÖZGÜRLÜKLER – KOLLUK YETKİSİ Yasa dışı örgüt mensubu olma nedeniyle verilen hapis cezasını çektikten sonra tahliye edilen kişinin durumunun genel güvenlikle ilgisi - yurt dışına çıkma yasağının dayandırıldığı hukuki neden - seyahat özgürlüğünün kısıtlanması - içişleri Bakanlığı'nın takdir yetkisi ve bu yetkinin kullanılmasının sınırı Valinin kolluk yetkisi - Sanat özgürlüğü ve sınırları - Anayasal güvence - idarenin takdir yetkisinin sınırları - tiyatro temsillerinin idarece yasaklanmasının yasal nedenleri - Yasak kararının sebep ve maksat unsurlarının incelenmesi Siyasal partinin telefon görüşmelerinin kolluk makamlarınca dinlenmesi - yargıç kararı veya yetkili merciin emri - gizli dinlemenin hukuka uygunluğunun koşulları - zarar verici eylem ÖZGÜRLÜKLERLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI ÖRNEKLERİ İDARİ SÖZLEŞMELER İşletme hakke devir sözleşmesinin hukuki niteliği – Yap-İşlet-Devret modeli sözleşmelerin hukuki niteliği – Danıştayı görüşünün alınması gereği – Sözleşmenin iptali Yap-işlet Sözleşmesi'nin hukukî niteliği - Kamu hizmetine ilişkin sözleşmelerin tabi olduğu maddî idare hukuku ve idari usul hukuku kuralları ve bu sözleşmelerden doğan davaların inceleneceği yargı yeri İDARİ SÖZLŞMELERLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI ÖRNEKLERİ

    

   Stok Kodu
   :
   9789753534208
   Boyut
   :
   16,5 x 23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   VIII+172
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   2014
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • İş Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   38,00   
   38,00   
   2
   19,76   
   39,52   
   3
   13,43   
   40,28   
   6
   6,84   
   41,04   
   9
   4,64   
   41,80   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   38,00   
   38,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat

sultanbeyli escort